تصفیه آب

تجهیزات تصفیه و فرآیند آب.

مبدلها و مخازن ذخیره به همراه تجهیزات تصفیه آب.

سختی گیرهای مغناطیسی و الکترونیکی .

سیستم های تبادل یونی سختی گیر و دیونانیزر.

سیستم های ضدعفونی کننده آب به روش پکیج تزریق کلر اشعه فرابنفش UN ..

مواد جداکننده از اشکیل رسوب در سیستم های RO و دیگهای بخار.

رسوب زدایی الکترونیکی آب.

سیستم های ضدعفونی کننده آب .

تجهیزات سیستم های تصفیه آب.

دستگاههای تصفیه خانگی.

سختی گیر و فیلتر شنی.

دستگاههای تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب.

تجهیزات  تصفیه آب فاضلاب و مواد شیمیایی.

سیستم های گندزدایی UN.

ارائه دهنده خدمات پس از فروش سیستم های تصفیه آب (CIP) تعمیرات و نگهداری.

سیستم های آب شیرین کن خانگی و صنعتی (RO) (به روش اسمز معکوس).

ستون های شنی و کربن اکتیو.

ستون های سختی گیر.

فیلتراسیون ، صافی شنی ، و کربن اکتیو.

سیستم های مولد ازن O3.

رسوبزدای مغناطیسی.

انواع فیلترهای کاتریج FDA Grande .

میکرو فیلترها.

دستگاههای مولد ازن (Ozone Genarator) .

انواع کربن اکتیو و رزین آنیونی – کاتیونی.

سپتلک تانک ، چربگیر، مسئول – ایستگاه پمپاژ.

دی یونایزر.

 

 

Scroll to Top