انواع رطوبت زن

رطوبت زن بخاربرقی.

رطوبت زن تبخیری.

رطوبت زن گازسوز.

رطوبت زن وتصفیه  کننده هوا.

شیر رطوبت زن.

دستگاههای رطوبت گیر ، دیسک گردان سیلیکاژول .

 

 

Scroll to Top