انواع چیلر

چیلر زیر صفر – پکیچ سرد کننده سریع شیر.

چیلرپکیج های گاز سوز.

انواع چیلرهای جذبی.

انواع چیلرهای تراکمی.

چیلر جذبی (آیزوریشن) یک مرحله ای بخار و آب داغ و آب گرم.

چیلر تراکمی ، کمپرسورscrew و کندانسور هوایی یکپارچه .

چیلر جذابی (ایزوریشن)شعله مستقیم دو مرحله ای.

چیلر با کندانسور آبی، کندانسور  هوایی.

چیلر زیر صفر Brine chiler.

چیلرهای  اسکروی پلیتی.

چلیرهای اسکرال پلیتی.

چیلرهای مدولار پلیتی.

مینی چیلر.

چیلرهای جذبی از نوع دایرکت فایر ، دبل افکت بخار ، آبگرم.

چیلر اسکرو – چیلر تراکمی – زنت- چیلر جذبی تک آژه (لیتیوم بروماید و لیتیوم کروماید)

 

Scroll to Top