انواع کابل

انواع سنسورهای پراکیمیتی سوئیچ (فازی- القایی و مغناطیسی) و نوری.

سنسورهای کنترل سطح.

سنسورهای جریان سیال با خروجی سوئیچ وجریان.

سنسورهای دما با خروجی سوئیچ و جریان.

سنسورهای فشار با خروجی سوئیچ و جریان.

سنسورها و قطعات آلومنیایی.

انواع سنسور و چشم الکترونیک.

سنسورهای نیرو ، دما ، فشار گاز،رطوبت.

انواع سنسورهای شناسایی رنگ.

 

 

Scroll to Top